Większość z nas zapewne niejeden raz przechodziła przez horror w związku z zakupem wadliwego towaru. Często mogło to dotyczyć zakupu ubrań, butów, a także drogich gadżetów. Niektórzy błędnie oceniają, iż zakup bezpośrednio w sklepie daje gwarancję zakupu niewadliwego produktu w przeciwieństwie do zakupu przez internet. W dzisiejszych czasach problemy z dochodzeniem swoich praw w przypadku reklamowanego produktu nie jest nowością.

Aby uniknąć kolejnych problemów konsumentów oraz ujednolicić obowiązki zarówno kupującego, jak i sprzedającego uchwalono ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, która 25 grudnia 2014 r. wejdzie w życie.

Wprowadzona ustawa wzmacnia ochronę konsumenta wobec przedsiębiorcy w stopniu większym niż dotychczasowe regulacje. Zgodnie z nową ustawą oraz zmianą Kodeksu Cywilnego, w sytuacji, gdy towar642-902 exam zawiera wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub wymianu towaru na nowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na nową lub usunie wadę. W przypadku, gdy naprawa wady nie przyniesienie oczekiwanego rezultatu, wówczas kupujący może złożyć takie oświadczenie bez powyższych ograniczeń. Dotychczas było to niemożliwe, kupujący mógł niezliczoną ilość razy naprawiać wadliwy towar, co było ogromnym problemem dla konsumenta, gdyż zdarzało się tak, że przez większość czasu produkt był w naprawie niż u właściciela. Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad zamiast usunięcia wady lub odwrotnie, chyba że żądanie kupującego jest niemożliwe lub wymagałoby poniesienia nadmiernych kosztów przez sprzedawcę w porównaniu do zaproponowanego przez niego sposobu. Oceniając nadmierność kosztów bierze się pod uwagę wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, jak również niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

Kolejną istotną zmianą jaką wprowadza ustawa o prawach konsumenta jest zmiana terminu do odstąpienia od umowy, która została zawarta na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Poprzez implementację dyrektywy UE wprowadzono jednolity 14-dniowy termin dla wszystkich państw UE. Wydłużono ten termin o 4 dni, gdyż obecnie możliwość odstąpienia od umowy przy takim rodzaju zawierania umowy wynosi 10 dni. Jest to o wieleISC CISSP dumps korzystniejsze rozwiązanie dla konsumenta, gdyż ma on więcej czasu na zastanowienie się czy faktyczne zakupiony towar jest mu potrzebny. Należy dodać, iż odstępując od umowy, konsument nie musi podawać przyczyny odstąpienia.

Gdy zdecydujemy się na odstąpienie od umowy, konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub wcześniej nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

Kolejnym novum w stosunkach przedsiębiorca-konsument jest dokładne uregulowanie kwestii przedstawiania informacji kupującemu o produkcie, a także o wszelkich kosztach związanych z produktem. Wszystkie te informacje będą musiały być przekazane w formie pisemnej lub na nośniku danych w sytuacji zakupu towaru na odległość. Jest to korzystnie zarówno dla konsumenta, jak i przedsiębiorcy. Obecnie, większość przedsiębiorców nie wie jakie dane powinna zawierać taka informacja. Przedsiębiorca powinien bowiem wskazać główne cechy świadczenia, dane identyfikujące sprzedawcę, cenę, sposób i termin zapłaty itp. Ponadto, nowa ustawa zawiera nawet wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy, a także wzór odstąpienia od umowy, który powinien również zostać dołączony do informacji dla konsumenta. Niniejsza regulacja rozwiąże wiele problemów przedsiębiorców dot. obowiązku informacyjnego.

Na koniec należy dodać, iż konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy.

Podstawa prawna:

  • ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U z dnia 24 czerwca  2014, poz.827),
  • art. 560-561 Kodeksu Cywilnego (po nowelizacji);
  • art. 27 ustawy o prawach konsumenta 
  • art. 34 §2 ustawy o prawach konsumenta;
  • art. 12-13 ustawy o prawach konsumenta.
Izabella Górzyńska Radca Prawny
Article by Izabella Górzyńska Radca Prawny