Weszły w życie nowe przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Od 7 lipca wskazanie błędnego numeru PESEL pozwanego w pierwszym piśmie procesowym może grozić grzywną.

W związku ze wzrostem spraw rozpatrywanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU) konieczna stała się nowelizacja, eliminująca pomyłki we wskazywaniu dłużników. Błędy takie były popełniane najczęściej przez zbieżność imion i nazwisk, przez co wszczynano postępowania przeciwko niewłaściwym osobom.

7 lipca 2013 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu prawa cywilnego, mająca na celu wykluczenie pomyłek i zwiększenie bezpieczeństwa dłużnika w procesie EPU. Poszerzony został katalog danych, służących identyfikacji pozwanego. Według nowelizacji w  pierwszym piśmie procesowym  powód jest zobowiązany do wskazania numeru PESEL lub NIP pozwanego będącego osobą fizyczną lub numeru KRS, innego rejestru lub ewidencji w przypadku strony niebędącej osobą fizyczną.

Zgodnie z nowelizacją podanie przez powoda lub jego pełnomocnika błędnych danych pozwanego będzie groziło karą grzywny, ale tylko w przypadku niezachowania przez powoda należytej staranności lub działania w złej wierze. Ten punkt budzi jednak najwięcej kontrowersji i prawnicy czekają na pierwsze precedensy w sprawie.

Dodatkową zmianą jest ograniczenie roszczeń rozpatrywanych przez EUP. Wykluczono z postępowania sprawy przedawnione. Liczbę spraw zawężono do przypadków mających miejsce w okresie trzech lat przed wytoczeniem powództwa.

Należy także pamiętać, iż w myśl nowelizacji, w pierwszym piśmie procesowych (np. w pozwie) powód zobowiązany jest wskazać także swój numer PESEL lub NIP jeśli jest osobą fizyczną. W przypadku powoda, niebędącego osobą fizyczną – będzie to numer w KRS, a jeśli podmiot nie ma KRS – numer w innym właściwym rejestrze lub ewidencji albo NIP, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.

Obowiązek wskazania w/w numerów dotyczy pism procesowych we wszystkich postępowaniach, a nie tylko w elektronicznym postępowaniu upominawczym (epu).

Brak wskazania powyższych danych oraz nie uzupełnienie ich na wezwanie sądu skutkuje zwrotem pozwu.

07.07.2013 r.

 

 

 

Izabella Górzyńska Radca Prawny
Article by Izabella Górzyńska Radca Prawny