Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy zmieniającej kodeks pracy w części dotyczącej umowy o pracę na czas określony. Celem jest ograniczenie wykorzystywania tych umów przez pracodawców.

Projekt zmienia m.in. art. 251, przyznając pracodawcy prawo zawarcia z pracownikiem trzech umów na czas określony, na łączny okres nieprzekraczający 33 miesięcy. Obecnie, pracodawca może zawrzeć z pracownikiem dwie umowy na czas określony, po czym zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony. Ponadto, w obecnym stanie prawnym nie ma określonego maksymalnego okresu łącznego, na jaki mogą być zawarte takie umowy. Ministerstwo uzasadnia, nawiązując do aktów prawa Unii Europejskiej, iż przy zatrudnianiu pracowników regułę powinno stanowićMicrosoft 70-410 dumpszatrudnianie na podstawie stabilniejszych umów, czyli umów o pracę na czas nieokreślony.  W razie  wejścia w życie ustawy o zmianie kodeksu pracy, w sytuacji, gdy w umowie o pracę na czas określony okres zatrudnienia będzie dłuższy niż 33 miesiące lub jeśli liczba umów będzie większa niż trzy, wówczas pracownik od dnia następującego po upływie przepisanego okresu lub od dnia zawarcia czwartej umowy będzie zatrudniony na podstawie umowy na czas nieokreślony.

Nie oznacza to, że pracodawcy w żadnym przypadku nie będą mogli podpisać umowy na czas określony dłuższy niż 33 miesiące. Projekt przewiduje bowiem, iż ograniczeń co do umów zawartych na czas określony nie stosuje się,  gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie, które uzasadniają2014 latest 220-801 dumps zatrudnienie pracownika na czas określony w związku z okresowymi potrzebami pracodawcy. Jednakże w terminie 5 dni roboczych od podpisania takiej umowy pracodawca będzie miał obowiązek powiadomić o tym okręgowego inspektora pracy, w formie pisemnej lub elektronicznej wraz ze wskazaniem przyczyn zawarcia takiej umowy.

Kolejną zmianą w stosunkach pracownik-pracodawca będzie ujednolicenie przepisów dotyczących okresu wypowiedzenia (art. 36 § 1 k.p.), w przypadku pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas określony oraz nieokreślony. Okres ten będzie uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy, tak jak obecnie. U pracownika, który był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, okres wypowiedzenia będzie wynosić 2 tygodnie. Jeśli był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, ale nie dłużej niż 3 lata to taki okres wynosić będzie 1 miesiąc. Natomiast w przypadku pracownika zatrudnionego na co najmniej 3 lata, okres wypowiedzenia będzie wynosił 3 miesiące.

Powyższe rozwiązanie jest korzystniejsze dla pracowników niż obecnie obowiązujące uregulowania. Przypomnijmy, iż zgodnie z art. 33 kodeksu pracy, przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za 2-tygodniowym wypowiedzeniem. Oznacza to, że nie można wypowiedzieć umowy zawartej na czas określony krótszy niż 6 miesięcy oraz takiej, w której treści strony nie przewidziały dopuszczalności takiego wypowiedzenia.

Ponadto, projekt Ministerstwa przewiduje rezygnację z umowy na czas wykonania określonej pracy, a tym samym pozostawienie umów: na okres próbny, na czas nieokreślony albo na czas określony. Umowa na czas wykonania określonej pracy, według Ministerstwa, nie zdaje egzaminu, rozwiązuje się ona z dniem wykonania pracy, która była przedmiotem umowy, a przez to nie może zostać rozwiązana przed terminem, na który została zawarta. Wielokrotnie budzi ona wątpliwości, w przypadku jakiego rodzaju prac jej zawieranie jest dopuszczalne, a kiedy właściwe byłoby zawarcie umowy o pracę na czas określony.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw – projekt z dnia 20 października 2014 r. znajduje się na etapie legislacyjnym, w trakcie konsultacji społecznych. Szczegółowa treść zmian oraz ich uzasadnienie dostępne jest na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-ustaw/prawo-pracy/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy—kodeks-pracy-oraz-niektorych-innych-ustaw-1/ .

Izabella Górzyńska Radca Prawny
Article by Izabella Górzyńska Radca Prawny